• Işıklar Cad. Şenlik Sk. No:14 K:2 Oda No:1 Ataşehir/İstanbul
  • Pzt - Cmt 09.00 - 16.00. Pazar KAPALI

Prof. Dr. Halil Tuğtepe

Çocuklarda Mesane ve Bağırsak Bozuklukları

Hipospadias

2000+ Ameliyat

Uzman Kadro

27 Yıllık Tecrübe

Bize Ulaşın : 0537 917 18 16

Kişisel Verilen Korunması Kanunu

TUĞTEPE ÇOCUK ÜROLOJİSİ VE CERRAHİSİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Bu metin Tuğtepe Çocuk Ürolojisi ve Cerrahisi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")'nun 10 uncu maddesi uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin bilgilendirilmesi ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata hükümleri çerçevesinde yükümlülüğümüz kapsamında hazırlanmıştır.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kliniğimizde, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; internet sitesi de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sair kanallarla sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda elde edilen kişisel verileriniz faaliyet alanımıza ilişkin olacak şekilde sair sağlık hizmetleri ve bunlara ilişkin planlanmalar amaçlarıyla Kliniğimize ait arşivlerde fiziki olarak ve/veya elektronik ortamda işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir. Bu bağlamda ilgili veriler; kimliğinizi teyit etme, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî tanı, teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, Kliniğimiz iç işleyişi ve operasyonların planlanması, ilaç temini, randevular hakkında hastaların bilgilendirilebilmesi, risk yönetimi, kalite geliştirme, yasal yükümlülüklerin ifası, anlaşmalı kurumlarla olan ilişkinizin teyidi ile bu kurumlarla finansal mutabakatın sağlanması, faturalandırma, yasal düzenlemelere uygun olarak Sağlık Bakanlığı ve sair kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımı, veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alması, hizmetlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, düzenleyici/denetleyici kurumlar ve sair resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilebilmesi, yasal yükümlülükler çerçevesinde saklanması gereken sağlık verilerinin muhafazası da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Tuğtepe Çocuk Ürolojisi ve Cerrahisi’nin amaç ve faaliyetlerine uygun düşecek tüm amaçlarla işlenebilmektedir.

Kliniğimiz faaliyetlerini ilgilendiren hükümler kapsamında işlem sahibinin kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini tespit etmek; elektronik veya kağıt ortamındaki işlemleri yerine getirebilmek; ilgili mevzuat ve diğer yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen hizmetleri sunabilmek ve tarafı olunan sözleşmelerin kurulmasını ve ifasını yerine getirmek üzere işlenmektedir.

Kliniğimiz güvenlik uygulamaları ve meşru menfaatleri için genel alanlar, binamız ve bina çevremiz kamera ile görüntüleriniz kaydedilebilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Kişisel verileriniz, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler, bunların alt birimleri ile remi yetkiye sahip tüm kamu kurum ve kuruluşları, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetkili temsilcileriniz, avukatlar, muhasebeci, mali müşavir vs. tarafımızın danışmanlığını yürüten üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Kliniğimiz faaliyet ve amaçları doğrultusunda iş birliği yaptığı iş ortakları ve partnerleri ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi; Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat gereğince onay ve/veya imzanızla düzenlenen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Kliniğimiz, telefon hatları, faks, e-posta, web sitesi kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle, Kliniğimizin yasal ve sözleşme yükümlülüklerini tam olarak ifa edilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

KVKK’nın 11. maddesi gereği veri sahibi olarak haklarınız; Kliniğimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmedir.

Tuğtepe Çocuk Ürolojisi Ve Cerrahisi